• 0.342 232 62 26

Atom Pil olarak dün de olduğu gibi bugün de siz değerli müşterilerimizin gizliliğine saygı duymakta ve veri güveliğinize hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK Kanunu” na tabi şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine dikkat etmekteyiz. 6698 Sayılı kanununda tarafımıza atfedilen “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki açıkladığımız şekilde ve mevzuat çerçevesinde belirlenen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Bu amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla bu metin tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Tanımı

6698 Sayılı Kanun Kapsamında belirlenen Kişisel Veri tanımı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veri işleme faaliyetlerimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili ve ek mevzuatlarda aranan tüm yükümlülüklerimize ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almakta olduğumuzu beyan ederiz.

Kişisel verilerinizi KVKK hükümlerince, iş bu metinde belirtilen ve bunlara zamanla eklenecek sair kanallar vasıtası ile otomatik ve veya otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplamaktayız. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 çerçevesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz

Atom Pil tarafından kurulan ve işletilen İnternet Siteleri, mobil uygulamalarımız, İnternet sitelerimiz üzerinde erişim araçlarınız ile iletişim sağlayan çerezler (Cookies) vasıtasıyla
Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Atom Pil tarafından işletilen hesaplar vasıtasıyla
E-posta adreslerimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz yazışmalar, çeşitli amaçlarla tarafımızdan gönderilen Kısa Mesajlar (SMS) ve Multimedia Mesajları (MMS) dahil örneklendirilebilecek iletişim yöntemleri ve iletişim araçları vasıtasıyla
Atom Pil tarafından yönetilen Müşteri Destek Hatları, Kurumsal Satış Kanalımız dahil Çağrı Merkezlerimiz kanalıyla
Atom Pil’nin hizmet verdiği ve hizmet aldığı iş ortakları, çözüm ortakları, üretici firmalar, veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler vasıtasıyla
Şirketimizi ve şirketimiz tarafından işletilen şubelerimizi ziyaretiniz vasıtasıyla

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları

Politikalarımız gereği Kişisel Verilerinizi açık rızanıza binaen işlemekteyiz. Yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar dahilinde işlemekteyiz:

Atom Pil tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden siz değerli müşterilerimizi faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi maksadıyla
Atom Pil tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, sizlerin kullanım alışkanlıkları ve beğenilerine göre özelleştirilerek farklı ve yeni öneriler getirilmesi maksadıyla
Atom Pil tarafından işletilen İnternet Sitelerimiz, Mağazalarımız, Kurumsal Satış Kanalımız üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, gerekli durumlarda iletişime geçilmesi maksadıyla
Mağazalarımızda alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi maksadıyla
Soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak maksadıyla
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı maksadıyla
Müşteri destek kanallarımız, Kurumsal satış kanalımız ve çağrı merkezi kanallarımızın hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak maksadıyla
Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve diğer mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında veya tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda kullanıcı verilerinin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında adlandırılabilecek her türlü diğer işlemler maksadıyla
İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi kişiye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması maksadıyla
İnternet Sitelerimizdeki kullanıcının ziyareti esnasında ziyaretin kişiye özel içerik sağlanması maksadıyla
Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak, kişilere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve diğer pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi maksadıyla
Elektronik ticari iletilerinin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, kataloglar, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi maksadıyla
Kurumsal iletişim ve bu kapsamda diğer etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması maksadıyla
Hediye ve promosyon ve diğer dergi/süreli yayının gönderimi maksadıyla
Ayrıca Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla tarafınızdan alenileştirilen Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Atom Pil ve Atom Pil ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Atom Pil tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimize ait Şube, Mağaza, Ofis, Depo vb. noktaların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirme metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sanayi Mah. 25 Aralık Küçük San. Sit. 60215 Nolu Cad. 17. Ada No:75Şehitkamil / Gaziantep adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@atompil.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.